loading
Papers Papers/2022 Papers Papers/2022

Research.Publish.Connect.

Guorui Jiang

Name: Guorui Jiang

Number of Co-Authors: 10

Number of Papers: 5

Number of Proceedings: 1

Publications Years: 2010 - 2014

Affiliation History: Beijing University of Technology, China ; School of Economics and Management, Beijing University of Te, China

Sort by

Papers:

Sort by

Proceedings: