loading
Papers Papers/2022 Papers Papers/2022

Research.Publish.Connect.

Serhii Shcherbyna

Name: Serhii Shcherbyna

Number of Papers: 1

Publications Years: 2022

Affiliation History: Zaporizhzhia Polytechnic National University, 64, Zhukovsky st., Zaporizhzhia, Ukraine

Papers:

Sort by

Proceedings: