loading
Papers Papers/2022 Papers Papers/2022

Research.Publish.Connect.

Natalya Voloshanyuk

Name: Natalya Voloshanyuk

Number of Papers: 1

Publications Years: 2022

Affiliation History: State University of Economics and Technology, 16, Medychna str., Kryvyi Rih, Ukraine

Papers:

Sort by

Proceedings: