loading
Papers Papers/2022 Papers Papers/2022

Research.Publish.Connect.

Katharina Quast

Name: Katharina Quast

Number of Co-Authors: 3

Number of Papers: 2

Publications Years: 2010 - 2011

Affiliation History: University Erlangen-Nuremberg, Germany ; University of Erlangen-Nuremberg, Germany ; University of Erlangen Nuremberg, Germany

Sort by

Papers:

Sort by

Proceedings: