loading
Papers Papers/2022 Papers Papers/2022

Research.Publish.Connect.

Ilias Sakellariou

Name: Ilias Sakellariou

Number of Co-Authors: 4

Number of Papers: 5

Publications Years: 2012 - 2016

Affiliation History: UNIVERCITY OF MACEDONIA, Greece ; University of Macedonia, Greece ; Univesity of Macedonia, Greece

Sort by

Papers:

Sort by

Proceedings: