loading
Papers Papers/2022 Papers Papers/2022

Research.Publish.Connect.

Inesa Novitska

Name: Inesa Novitska

Number of Papers: 1

Publications Years: 2021

Affiliation History: Zhytomyr Ivan Franko State University, 40 Velyka Berdychivska Str., Zhytomyr, Ukraine, 10008

Papers:

Sort by

Proceedings: